Obsah

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace

742 91 Velké Albrechtice 116

tel: 734 158 835, IČ:75026902

Č. j.: ZŠVA130/2023

Ve Velkých Albrechticích 2.5.2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ01/2023          ZŠ02/2023                    ZŠ03/2023                    ZŠ04/2023

ZŠ05/2023          ZŠ06/2023                    ZŠ07/2023                    ZŠ08/2023

ZŠ09/2023          ZŠ10/2023                   

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu

Datum zveřejnění: 2. 5. 2023                                  Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Stránka

  • 1