Obsah

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

 

ZŠ01/2021           ZŠ02/2021           ZŠ04/2021           ZŠ06/2021

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu

Ve Velkých Albrechticích dne 5. 5. 2021

Datum zveřejnění: 5. 5. 2021                                                               

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání (286.93 kB)

Stránka

  • 1