Obsah

Současnost školy

Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
Sídlo: 742 91 Velké Albrechtice 116
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Zřizovatel: Obec Velké Albrechtice
Ředitelka: Mgr. Elena Kolarovská
Součásti: Základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna při MŠ, výdejna při ZŠ
Zvláštnosti: Neúplná s 1. - 4. ročníkem
Vzdělávání: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ č.j.: ZŠ VA 165/2016

Školní rok 2021/2022

I. třída: 1. a 2. ročník, třídní učitelka Mgr. Jana Hyklová, učitelka anglického jazyka a speciálně pedagogické péče
II. třída: 3. a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Elena Kolarovská

Mgr. Kateřina Mordáčová učí v I. třídě prvouku a výtvarnou výchovu a v II. třídě prvouku, přírodovědu, vlastivědu, geometrii, výtvarnou výchovu a čten

Radka Banarová: školní asistentka

Školní družina: ranní 6,00-7,40 hodin, odpolední 11,55-16,15 hodin, kapacita 30 dětí, vychovatelka Pavla  Štukavcová

Provozní zaměstnanci: účetní Lenka Rakosová, školnice Radka Banarová a Soňa Benešová, výdejčí stravy Žaneta Stanečková

Zaměření a cíl školy
 • vyučovat žáky podle ŠVP ZV zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti, vyslechnout ho, poradit mu
 • vychovávat děti v souladu s pravidly slušného a zdvořilého chování
 • usilovat o vyváženost teoretických a praktických dovedností a znalostí v učivu všech předmětů
 • podporovat zdravý životní styl, tělesné a duševní zdraví, zdůrazňovat správnou životosprávu
 • vést děti k úctě ke starším, postiženým, nemocným lidem, k toleranci menšin, k respektování odlišností
 • rozvíjet vzájemné vztahy žák - učitel - rodiče, škola - veřejnost - obec - organizace
 • prohlubovat kladný vztah k životnímu prostředí, k přírodě, k obci, k bydlišti, k tradicím

Opravy a udržování školy
 • rok 2003: rekonstrukce podlah a osvětlení v obou třídách, výměna starých oken za plastová v severní části školy a na WC, malování tříd a chodeb
 • rok 2004: výměna oken z jižní strany a všech vchodových dveří ze severní strany
 • rok 2005: výměna podlahy ve školní jídelně, nátěry radiátorů na WC a v garáži
 • rok 2006: nová fasáda školy, úpravy okolí školy, drobné vnitřní opravy
 • rok 2007: oprava podlah ve školní družině a tělocvičně
 • rok 2008: zavedení teplé vody do tříd, nátěry dveří, instalace nových tabulí, poliček a skříněk ve třídách
 • rok 2009: malování tříd, chodeb, kabinetů, pořízení nového nábytku do tříd a sborovny, nákup výukového SW
 • rok 2010: „Celková rekonstrukce a modernizace ZŠ Velké Albrechtice“, obložení stěn v tělocvičně
 • rok 2011: vybavení počítačové učebny v půdní vestavbě, instalace interaktivní tabule ve II. třídě
 • rok 2012: vybavení nábytkem a malířskými stojany třídy pro volnočasové aktivity, instalace interaktivní techniky v I. třídě, pořízení digitálního fotoaparátu, tiskárny, vizualizéru
 • rok 2013: drobné úpravy a opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2014: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2015: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2016: opravy dle aktuálních potřeb, malování tříd, školní družiny, školní jídelny a chodeb
 • rok 2017: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2018: drobné úpravy a opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2019: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2020: opravy dle aktuálních potřeb, malování ŠD, tělocvičny, chodby, jídelny, šatny
 • rok 2021: opravy dle aktuálních potřeb, oprava sborovny, malování sklepů, chodeb a tříd, výměna interaktivní tabule

 Vybavení školy
 • prostorné světlé učebny se stavitelným nábytkem, skříňkami, s koutky k učení, cvičení, komunikaci
 • třída pro volnočasové aktivity s televizí, videem, DVD, malířskými stojany,
  2 nábytkovými sestavami
 • počítačová učebna s tabulí, projektorem, barevnou tiskárnou
 • tělocvična s nářadím, potřebami a pomůckami
 • šatna s 50 individualními uzavřenými skříňkami a lavičkami
 • malá kuchyňka s výdejnou obědů a jídelnou
 • keramická dílna s kvalitní keramickou pecí a stoly
 • zahrada s ovocnými stromy, školní hřiště

Volnočasové aktivity, kroužky při ŠD ve šk. roce 2021/2022

Keramika, Informatika, Výtvarný kroužek

Osobní a školní aktivity žáků

 • sběr vršků z PET lahví
 • ZUŠ - hra na nástroje (klavír, flétna, kytara, akordeon), výtvarný kroužek
 • DDM Bílovec - mažoretky, turistický kroužek, taneční kroužek, příměstské tábory
 • sporty - kopaná, hokej, běh, cyklistika
 • nácviky programů - Vítání občánků, Setkání s jubilanty, Den obce, schůze Klubu seniorů, Maškarní ples, Papučkový ples
 • skládání příspěvků a básní do zpravodaje Hlasu obce
 • účast v soutěžích Běh Velkými Albrechticemi, Albrechtická pohoda

Péče o zdraví
 • zapojení do projektu EU peníze školám, Ovoce do škol, Mléko do škol
 • pitný režim - teplý čaj ke svačině, na přestávky, ovocné nápoje, čaj, džusy k obědu
 • zdravý pohyb na hřištích, v zahradě, v tělocvičně, v třídních koutcích - hry s loutkami, stavění ze stavebnic, sestavování modelů, čtení z časopisů a knih, hra na Orffovy nástroje, odpočinek, povídání
 • celoroční sportování venku, relaxační cvičení při otevřeném okně ve třídě a tělocvičně, pochody
 • pestrá činnost ve školní družině, hry v tělocvičně, sportovní soutěže, vycházky, odpočinek, četba z knih a časopisů, stavění z molitanových kostek, využití deskových stolních her, kulečníku, hokeje, fotbálku, hraček, puzzle, lega, vyrábění, tvoření, malba, kresba, činnosti dle individuálních dětských zálib a zájmů

Informační dny pro rodiče

Rodiče jsou pravidelně informováni o chování a vzdělávání dětí na třídních schůzkách, pohovorech:

1. září: informační schůzka s rodiči prvňáčků
Říjen: společné třídní schůzky v jídelně školy
Listopad: pohovory s rodiči k 1. čtvrtletí
Leden: společné pololetní schůzky v jednotlivých třídách
Duben: pohovory k 3. čtvrtletí
Červen: závěrečná schůzka klasifikační

Škola je komunitním centrem obce, vždy otevřena rodičům, bývalým pracovníkům i občanům. Po předešlé domluvě s třídními učitelkami je rodičům dana možnost zúčastnit se vyučování i zaučit si.


Školní akce
 • školní a třídní projekty - Jablíčkový den, Bramborování, Minulost a současnost obce, Pověsti z Velkých Albrechtic, Den stromů, Advent, Mikuláš a čert, Čertovské dovádění, Vánoce s kamarády ve třídě, Den Země, Hodinka s knížkou, Čteme, povídáme, vyprávíme, Den sněhových vloček, Škola v přírodě
 • tradice - Halloween, Advent, Mikuláš, Vánoce, Vítání jara, Pálení čarodějnic, Velikonoce
 • drakiády, soutěže O nej Podzimníčka a Zimníčka, Čerta, Anděla, ptačí budku, krmítko, matematické, pěvecké, recitační, výtvarné, sportovní, dopravní
 • vánoční setkání s dílničkami pro děti a rodiče
 • vycházky, výlety na historicky zajímavá místa, pochody do chráněných oblastí, návštěvy kin, divadel, koncertů, muzeí, planetária, divadélka a koncerty v tělocvičně, noc ve škole, večerní vycházka vesnicí

Školská rada

Při základní škole pracuje Školská rada složena z 2 pedagogů, 2 rodičů a 2 zástupců zřizovatele. Schází se na zasedáních 3 x ročně, dále podle potřeby, členové schvalují Hospodaření obce za minulý školní rok, Výroční zprávu školy, berou na vědomí a doplňují Návrh rozpočtu na příští školní rok, Řád školy, Klasifikační řád.


Režim dne ZŠ

7,40              otevření budovy školy, zahájení provozu
8,00-8,45      1. vyučovací hodina
8,45-9,05      přestávka, svačinka
9,05- 9,50     2. vyučovací hodina
9,50-10,05    přestávka, odpočinek
10,05-10,50  3. vyučovací hodina
10,50-11,00  přestávka, odpočinek
11,00-11,45  4. vyučovací hodina
11,45-12,15  oběd
12,15-13,00  5. vyučovací hodina


Platby

Školní družina: 80 Kč, každý další sourozenec 40 Kč/měsíc
Jídelna: Cena za 1 oběd: 23 Kč (7-10 let), 25 Kč (11 let)


Kontakty

Ředitelna: 734 158 835
Školní družina: 734 158 836
Odhlašování obědů - v mateřské škole: 734 158 838

E-mail: reditelka.zs@velkealbrechtice.cz
www stránky: www.zsvelkealbrechtice.cz


Prvňáčci najdou 1. školní den na své lavici

Učebnice, pracovní sešity, potřeby v hodnotě 200 Kč (pero, tužka, guma, pravítko, plastelína, štětce, vodové barvy, pastelky, voskovky, sešity, výkresy).


Rodiče pořídí svým dětem

Aktovku, pouzdro, obaly, papučky se světlou podrážkou, cvičební úbor, cvičky, tepláky, ručník, kapesníčky. Do pracovních činností malý kufřík, potřeby k šití, nůžky, lepidlo, ústřižky látek, další materiály. Do výtvarné výchovy starší košilku nebo zástěrku, paletu, tempery, misku, suché křídy, hadřík.


Přejeme vám, milí rodiče, ať jsou vaši chlapci a děvčátka v naší hezké a příjemné škole spokojení, šťastní, hodně se naučí a dosahují pěkných výsledků na vysvědčení!