Obsah

Současnost školy

Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
Sídlo: 742 91 Velké Albrechtice 116
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Zřizovatel: Obec Velké Albrechtice
Ředitelka: Mgr. Elena Kolarovská
Součásti: Základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna při MŠ, výdejna při ZŠ
Zvláštnosti: Malotřídní s 1. - 5. ročníkem
Vzdělávání: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ č.j.: ZŠVA247/2023

Školní rok 2023/2024

I. třída: 1. ročník, třídní učitelka Mgr. Eva Muráňová

II. třída: 2. a 3. ročník, třídní učitelka Mgr. Elena Kolarovská

III. třída: 4. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Michaela Šrubařová

Mgr. Kateřina Mordáčová, učitelka

Adéla Hermannová: školní asistentka

Školní družina: ranní 6,00-7,40 hodin, odpolední 11,55-16,15 hodin, kapacita 30 dětí, vychovatelka Pavla  Štukavcová

Provozní zaměstnanci: účetní Lenka Rakosová, školnice Soňa Benešová a Pavlina Bulavová, kuchařka Pavlína Bulavová

Zaměření a cíl školy
 • vyučovat žáky podle ŠVP ZV zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti, vyslechnout ho, poradit mu
 • vychovávat děti v souladu s pravidly slušného a zdvořilého chování
 • usilovat o vyváženost teoretických a praktických dovedností a znalostí v učivu všech předmětů
 • podporovat zdravý životní styl, tělesné a duševní zdraví, zdůrazňovat správnou životosprávu
 • vést děti k úctě ke starším, postiženým, nemocným lidem, k toleranci menšin, k respektování odlišností
 • rozvíjet vzájemné vztahy žák - učitel - rodiče, škola - veřejnost - obec - organizace
 • prohlubovat kladný vztah k životnímu prostředí, k přírodě, k obci, k bydlišti, k tradicím
Opravy a udržování školy
 • rok 2003: rekonstrukce podlah a osvětlení v obou třídách, výměna starých oken za plastová v severní části školy a na WC, malování tříd a chodeb
 • rok 2004: výměna oken z jižní strany a všech vchodových dveří ze severní strany
 • rok 2005: výměna podlahy ve školní jídelně, nátěry radiátorů na WC a v garáži
 • rok 2006: nová fasáda školy, úpravy okolí školy, drobné vnitřní opravy
 • rok 2007: oprava podlah ve školní družině a tělocvičně
 • rok 2008: zavedení teplé vody do tříd, nátěry dveří, instalace nových tabulí, poliček a skříněk ve třídách
 • rok 2009: malování tříd, chodeb, kabinetů, pořízení nového nábytku do tříd a sborovny, nákup výukového SW
 • rok 2010: „Celková rekonstrukce a modernizace ZŠ Velké Albrechtice“, obložení stěn v tělocvičně
 • rok 2011: vybavení počítačové učebny v půdní vestavbě, instalace interaktivní tabule ve II. třídě
 • rok 2012: vybavení nábytkem a malířskými stojany třídy pro volnočasové aktivity, instalace interaktivní techniky v I. třídě, pořízení digitálního fotoaparátu, tiskárny, vizualizéru
 • rok 2013: drobné úpravy a opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2014: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2015: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2016: opravy dle aktuálních potřeb, malování tříd, školní družiny, školní jídelny a chodeb
 • rok 2017: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2018: drobné úpravy a opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2019: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2020: opravy dle aktuálních potřeb, malování ŠD, tělocvičny, chodby, jídelny, šatny
 • rok 2021: opravy dle aktuálních potřeb, oprava sborovny, malování sklepů, chodeb a tříd, výměna interaktivní tabule
 • rok 2022: opravy dle aktuálních potřeb
 • rok 2023: opravy dle aktuálních potřeb, vytvoření III. třídy
 Vybavení školy
 • prostorné světlé učebny se stavitelným nábytkem, skříňkami, s koutky k učení, cvičení, komunikaci
 • třída pro volnočasové aktivity s malířskými stojany,
 • počítačová učebna s tabulí, projektorem, barevnou tiskárnou
 • tělocvična s nářadím, potřebami a pomůckami
 • šatna s 50 individualními uzavřenými skříňkami a lavičkami
 • malá kuchyňka s výdejnou obědů a jídelnou
 • keramická dílna s kvalitní keramickou pecí a stoly
 • školní zahrada a školní hřiště

Volnočasové aktivity, kroužky při ŠD ve šk. roce 2022/2023

Keramika, Dovedné ruce, Výtvarný kroužek, Anglický jazyk

Osobní a školní aktivity žáků

 • sběr vršků z PET lahví
 • ZUŠ - hra na nástroje (klavír, flétna, kytara, akordeon), výtvarný kroužek
 • DDM Bílovec - mažoretky, turistický kroužek, taneční kroužek, příměstské tábory
 • sporty - kopaná, hokej, běh, cyklistika
 • nácviky programů - Vítání občánků, Setkání s jubilanty, Den obce, schůze Klubu seniorů
 • skládání příspěvků a básní do zpravodaje Hlasu obce
 • účast v soutěžích Běh Velkými Albrechticemi
Péče o zdraví
 • zapojení do projektu ZŠ a MŠ Velké Albrechtice - Šablony I, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 • pitný režim - čaj po celou dobu pobytu žáka ve škole
 • zdravý pohyb na hřištích, v zahradě, v tělocvičně, v třídních koutcích - hry s loutkami, stavění ze stavebnic, sestavování modelů, čtení z časopisů a knih, hra na Orffovy nástroje, odpočinek, povídání
 • celoroční sportování venku, relaxační cvičení při otevřeném okně ve třídě a tělocvičně, pochody
 • pestrá činnost ve školní družině, hry v tělocvičně, sportovní soutěže, vycházky, odpočinek, četba z knih a časopisů, stavění z molitanových kostek, využití deskových stolních her, kulečníku, hokeje, fotbálku, hraček, puzzle, lega, vyrábění, tvoření, malba, kresba, činnosti dle individuálních dětských zálib a zájmů

Informační dny pro rodiče

Rodiče jsou pravidelně informováni o chování a vzdělávání dětí na třídních schůzkách, pohovorech:

Červen: informační schůzka s rodiči prvňáčků
Září: společné třídní schůzky v jídelně školy
Listopad: pohovory s rodiči k 1. čtvrtletí
Leden: společné pololetní schůzky v jednotlivých třídách
Duben: pohovory k 3. čtvrtletí
Červen: závěrečná schůzka klasifikační

Škola je komunitním centrem obce, vždy otevřena rodičům, bývalým pracovníkům i občanům. Po předešlé domluvě s třídními učitelkami je rodičům dana možnost zúčastnit se vyučování i zaučit si.

Školská rada

Při základní škole pracuje Školská rada složena z 2 pedagogů, 2 rodičů a 2 zástupců zřizovatele. Schází se na zasedáních 2 x ročně, dále podle potřeby, členové schvalují Výroční zprávu školy, Školní řád a pravidla pro hodnocení, vyjadřují se  k ŠVP ZV.

Režim dne ZŠ

7,40              otevření budovy školy, zahájení provozu

8,00-8,45      1. vyučovací hodina

8,45-9,05      přestávka, svačinka

9,05- 9,50     2. vyučovací hodina

9,50-10,05    přestávka

10,05-10,50  3. vyučovací hodina

10,50-11,00  přestávka

11,00-11,45  4. vyučovací hodina

11,45-12,15  přestávka, oběd

12,15-13,00  5. vyučovací hodina

13,00-13,05   přestávka

13,05-13,50   6. vyučovací hodina

Kontakty

Ředitelna: 734 158 835
Školní družina: 734 158 836
Odhlašování obědů - v mateřské škole: 734 158 838

E-mail: reditelka.zs@velkealbrechtice.cz
www stránky: www.zsvelkealbrechtice.cz

Přejeme vám, milí rodiče, ať jsou vaši chlapci a děvčátka v naší hezké a příjemné škole spokojení, šťastní, hodně se naučí a dosahují pěkných výsledků!