Obsah

Školská rada


Při základní škole pracuje Školská rada složena z 2 pedagogů, 2 rodičů a 2 zástupců zřizovatele.

Předsedkyně ŠR: Pavla Štukavcová

Členové ŠR: Šárka Illíková, Alena Pastvová, Markéta Dulanská, Blanka Drastichová, Mgr. Karla Sekaninová

Členové se scházejí 2  ročně. Schvalují Výroční zprávu, Školní řád, Pravidla pro hodnocení žáků, vyjadřují se k Návrhu rozpočtu na následující rok, k Rozboru hospodaření za uplynulý rok, podílejí se na Koncepci školy, projednávají Inspekční zprávu, podávají podněty ředitelce školy, zřizovateli, správním orgánům, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.  Rodiče se mohou kdykoliv obrátit s dotazem na zástupce ŠR.