Obsah

Historie školy


Dějiny německé školy

Jako v mnoha jiných venkovských obcích byla i ve Velkých Albrechticích škola. Školní docházka byla ovšem nepovinná. Nepatrný počet žáků vyučoval zpravidla některý řemeslník čtení, psaní a počtům. Vyučovalo se v domě číslo 60 naproti obecnímu úřadu , a to německy, neboť celá obec byla německá.

První zpráva pochází z roku 1716. Domek stál tehdy štítovou zdí proti kostelu a byl krytý došky. Tereziánským školním řádem byla zavedena pro děti od 6 do 12 let povinná docházka školní a učitelé vyučovali i reáliím.  Ve Velkých Albrechticích bylo zahájeno vyučování v roce 1787. Tehdejší učitel se jmenoval Bernhard Blasch, který však téhož roku zemřel. Po něm následoval od roku 1788 do roku 1818 jeho syn stejného jména a po něm do roku 1825 Leopold Blasch.

Pro vzrůstající počet žáků byl prostor příliš malý, a proto bylo přeneseno vyučování do rychtářství naproti nynější škole. Zde působil jako učitel J. Holler. Bylo nutno postavit řádnou školu. To se uskutečnilo roku 1836, kdy pod kostelem byla stavěna jednoposchoďová budova a následujícího roku dokončena. V přízemí byl byt pro nadučitele a učitele, v prvním poschodí dvě prostorné učebny.

Roku 1835 opustil učitel Holler zdejší obec a jeho nástupcem se stal Phillip Klein, který jako nadučitel spravoval školu 35 let.  V roce 1871 byla dosavadní jednotřídní škola rozšířena na dvojtřídní. Phillip Klein byl nadučitelem a L. Anderla ustanoven prvním podučitelem. Jeho nástupcem se stal šikovatel Josef Hopp, protože byl nedostatek zkušených učitelů.

Roku 1878 byl Phillip Klein penzionován a na jeho místo jmenován nadučitelem dřívější učitel Karel Sikor z Fulneku, který působil na škole až do roku 1911.

Poněvadž počet žáků značně vzrostl, bylo úředně nařízeno rozšíření školy. Byla vystavěna nynější školní budova v letech 1899 – 1900 stavitelem W. Rosslerem z Bílovce nákladem 40 000 korun, na kterýžto obnos přispěla Země částkou 8 960 korun a obec měla zbytek s úroky splácet po dobu 27 let částkou 2 000 korun.

Škola byla otevřena 1. září 1900. Ve škole byly zřízeny tři učebny a byt pro nadučitele. Navštěvovalo ji 212 žáků a vyučovalo se ve všech třídách. Slavnostní vysvěcení nové školy bylo provedeno děkanem z Bravantic 2. září 1900.

Od 1. 9.1912 byla škola rozšířena na čtyřtřídní. Poněvadž však nová škola měla jen tři místnosti, musela být nová třída umístěna ve staré budově.

První světová válka způsobila, že učitelé museli narukovat a bylo zavedeno polodenní nouzové vyučování ve staré budově, protože nová budova byla zabrána pro vojenské účely.

Od roku 1925 byla zrušena 4. třída, žáci navštěvovali měšťanskou školu v Bílovci.

Ve školním roce 1943/1944 a 1944/1945 se vyučovalo jen ve dvou třídách. Posledním správcem školy byl řídící učitel Pleban.

Rok 1945 přiblížil frontu a školní budova byla využívána jako vojenský lazaret.


Dějiny české školy

Česká škola ve Velkých Albrechticích byla poprvé otevřena dne 17. července roku 1945. Vedl ji Josef Socha, odborný učitel z Bílovce a občan Velkých Albrechtic. Po osvobozovacích bojích, při nichž byla budova zasažena dělostřelbou, bylo nutné provést opravy. Pravidelné vyučování českým jazykem začalo 3. září 1945 ve třech třídách. K tomuto dni bylo zapsáno 104 dětí. Ty byly většinou z rodin přistěhovaných nebo smíšených. Děti z německých rodin do školy nechodily. V poválečných letech počty žáků narůstaly. Ve školním roce 1949/1950 bylo v pěti třídách vyučováno 140 dětí. Počínaje školním rokem 1957/1958 počty dětí klesly pod sto a pokles pokračoval.

V padesátých letech byly přebudovány staré záchody na šatny, vyměněny podlahy ve čtyřech třídách, v ředitelně a kabinetech, opravena střecha.

V šedesátých letech bylo zřízeno skleněné okno v mezipatře, elektrické vedení ve sklepě, v učebnách čtyři okna přestavěná na tři široká, byly upraveny šatny, postaveny stožáry   před školou, na školním hřišti umístěny dvě průlezky a oploceno hřiště a zahrada.

V sedmdesátých letech byly podlahy ve třídách pokryty gumolitem, stěny opatřeny obložením a bylo započato s přístavbou školní kuchyně, jídelny, šatny a bytu pro ředitele školy, vyměněna byla krytina na střeše školní budovy, provedeny nátěry dveří, oken, tabulí, generální oprava WC, oprava komínu, elektrického vedení a vodoinstalace, zhotoveny drátěné rámy do oken.

V osmdesátých letech bylo vybudováno doskočiště pro skok daleký, zbourány krby ve třídách, opravena stříška nad vchodem do šatny a nanesena nová fasáda, bylo upraveno prostranství před školou, chodby a schodiště pokryty PVC a stěny tělocvičny jekorem.

V devadesátých letech bylo odvodněno školní hřiště, provedena vodoinstalace, do tříd zavedena umyvadla, na chlapecké záchody pisoáry. V první etapě plynofikace byla škola plynofikována a začalo se topit plynem. Od 1. března 1996 bylo zrušeno vaření obědů ve školní kuchyni.


Během trvání české školy ve Velkých Albrechticích zde působilo

15 ředitelů
Josef Socha (1945), Jan Blaheta (1945 – 48), František Koseček (1948), Antonín Tichý (1948 – 49), Františka Kosečková (1949 – 50), Naděžda Škrabalová (1950), Vladimír Grygar (1950 – 53), Oldřich Krejčí (1953 – 54), Karel Vavřík (1954 – 55), Ignác Kubajura (1955 – 56), Josef Závodský (1956 – 1976), Karel Churavý (1976 – 1987), Eliška Jakůbková (1987 – 1990), Mgr. Karla Sekaninová (1990 – 1991), Eliška Jakůbková (1991 – 1998), Mgr. Karla Sekaninová (1998 – 2015), Mgr. Elena Kolarovská (2015)

66 učitelů
Josef Socha, Jan Blaheta, Marie Dluhošová, František Koseček, Marie Přikrylová, Květoslava Kosečková, Věra Stiborová, Oldřich Krejčí, Zdeňka Holaňová, Naděžda Škrabalová, Zdeňka Hrubá, František Chalupa, Drahomíra Kulichová, Zdeňka Buriánová, Marta Ryšavá, Vladimír Grygar, Jiří Hon, Ludmila Tománková, Miroslava Steinová, Aleš Kuchař, Zdeňko Kupka, Zdeněk Onderka, Jitka Širůčková, Marie Vavříková, Karel Vavřík, Božena Martináková, Marie Kozelská, Jarmila Richterová, Miloš Reegen, Marie Vaškebová, Emílie Dokoupilová, Marie Demlová, Jarmila Cardová, Eliška Jakůbková, Dagmar Polášková, Vlastislav Vylíčil, Marie Bartoňová, Jaroslava Karbanová, Alena Cigánková, Oldřich Vavrečka, Marta Murasová, Marie Rusková, Helena Rafajová, Věra Stanečková, Alena Petrovičová, Karel Polášek, Miluše Cvrkalová, Zdeňka Richtrová, Františka Galatíková, Mgr. Eliška Richtárová, František Bártek, Milada Hošová, Mgr. Petra Hrušková, Libuše Vřeská, Alena Velnerová,Blažena Chaloupecká, Mgr. Karla Sekaninová, Mgr. Elena Kolarovská, Mgr. Světlana Žáková, Mgr. Pavlína Hajchelová, Mgr. Jiří Gawlas, Mgr. Kateřina Mordáčová, Mgr. Jana Hyklová, Mgr. Michaela Šrubařová, Mgr. Eva Muraňová

5 vychovatelek školní družiny
Marie Bartoňová, Jarmila Vaňková, Bronislava Magerová, Anna Římanová, Pavla Štukavcová

8 vedoucích školní jídelny
Dana Pavelková, Karel Churavý, Alena Řeháčková, Jaroslava Langrová, Milena Hejová, Žaneta Knoppová, Lenka Rakosová, Mgr. Kateřina Hamšíková

2 účetní
Alenka Petrošová, Lenka Rakosová

12 školnic
Anna Kuhnelová, Anna Březná, Jarmila Liberdová, Emílie Kudelová, Marie Kleinová, Jarmila Jirkovská, Anna Dostalová, Soňa Benešová, Radka Banarová, Alena Pastvová, Marika Vítková, Pavlína Bulavová

9 kuchařek
Marie Niklová, Anna Hrbáčová, Anežka Krischková, Anna Nezdařilová, Marie Kulová, Jarmila Jirkovská, Soňa Kudelová, Kateřina Kašparovská, Pavlína Bulavová

5 výdejčí stravy
Eva Ševčíková, Anna Dostalová, Žaneta Knoppová, Alena Pastvová, Marika Vítková

4 školní asistentky
Mgr. Kateřina Mordáčová, Žaneta Stanečková, Radka Banarová, Adéla Hermannová

1 asistentka pedagoga
Radka Banarová