Obsah

Digitalizujeme školu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě Rozhodnutí č. MSMT-2390/2022-15 a Opravné rozhodnutí č.j. MSMT-2390/2022-29 poskytlo neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

V rámci Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitalními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a dogitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doba realizace je od 1.1.2022 do 31.12.2022. Výše podpory je 32 000 Kč.

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 655.48 kB


Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 19. 05. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 500 161,00 příjemci Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, na realizaci výstupů aktivit projektu Šablony III, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020853

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogů a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit. Doba realizace je od 1.9.2021 do 30.6.2023. Výše podpory je 500 161,00 Kč.

Publicita.pdf (72.26 kB)


Šablony II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 23. 05. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 938 115,00Kč příjemci Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu Šablony II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014201...
 

Cílem projektu je personální posílení a školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, aktivity rozvíjející ICT a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit. Doba realizace je od 1.9.2019 do 31.8.2021. Výše podpory je 938 115,00 Kč.

Publicita.pdf (73.97 kB)


Šablony 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě naší žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 25. 05. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Šablony 2017“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006846“ pro naší základní školu ...

Cílem teto výzvy na naší škole jsou odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a s rodiči žáků v ZŠ, pomáhají nám lépe zvládnout průběh společného vzdělávaní dětí/žáků, a to prostřednictvím personálního posílení o školního asistenta a chůvy v MŠ.

publicita.pdf (72.25 kB)


ZŠ a MŠ Velké Albrechtice - Šablony I

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 1. 8. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 818 217,00 Kč příjemci Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace na realizaci projektu ZŠ a MŠ Velké Albrechtice - Šablony I, registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001474 na dobu realizace projektu od 1.10.2022 do 30.9.2025. Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 200.44 kB