Obsah

 

ROZHODNUTÍ
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 odst. 1, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnici pro stanovení kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025, rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024 školního roku 2024/2025 s celodenní docházkou u dětí s těmito registračními čísly:

MŠ01/2024                 MŠ05/2024                 MŠ10/2024                 MŠ14/2024    

MŠ03/2024                 MŠ07/2024                 MŠ12/2024                 MŠ15/2024

MŠ04/2024                 MŠ09/2024                 MŠ13/2024

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.

Datum zveřejnění: 24. 5. 2024

Zpracovala: Bc. Klára Jahnová                                                

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 265.47 kB

Stránka

  • 1