Obsah

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace

742 91 Velké Albrechtice 116

tel: 734 158 837, IČO:75026902

Č.j.: MŠVA37/2023

Datum: 26.5.2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 odst. 1, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnici pro stanovení kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024, rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, od 1.9.2023 školního roku 2023/2024 s celodenní docházkou u dětí s těmito registračními čísly:

MŠ01/2023                 MŠ05/2023                 MŠ12/2023                 MŠ19/2023    

MŠ02/2023                 MŠ06/2023                 MŠ13/2023                

MŠ03/2023                 MŠ07/2023                 MŠ15/2023

MŠ04/2023                 MŠ10/2023                 MŠ16/2023

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.

Datum zveřejnění: 30.5.2023

Zpracovala: Bc. Klára Jahnová                                             Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

 

Stránka

  • 1